แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

   แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

กรอกแบบฟอร์ม

   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

กรอกแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
        - แบบฟอร์มมอบหมายการทำจัดทำ TOR 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ
        - หนังสือราชการ : แบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) ดาวน์โหลด
        - หนังสือราชการ : แบบหนังสือภายนอก

ดาวน์โหลด

        - หนังสือราชการ : แบบคำสั่ง ดาวน์โหลด
        - หนังสือราชการ : แบบหนังสือประทับตรา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
        - แบบฟอร์ม : ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาพักผ่อน

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบขอยกเลิกวันลา

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาอุปสมบท

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาติดตามคู่สมรส

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : ใบลาไปศีกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน

ดาวน์โหลด

        - แบบฟอร์ม : รายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

ดาวน์โหลด

 แบบฟอร์ม : คำรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบใหม่)

ดาวน์โหลด

Close