เขตสุขภาพที่ 10
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2
ไฟล์หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
ไฟล์กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานรายจังหวัด 5 เขตสุขภาพที่ 10

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน

เอกสาร

13 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560

12 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560

28 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

18 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560

7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560