ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ผ่าน Web x Meeting link:https://th-moph.webex.com/th-moph/j.php?MTID=m9546db2c86c122b2a46d4f6d29c15044  Meeting number:184 984 3619 Password:1201 1/2564
วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต้องการพิมพ์เอกสาร

ลำดับที่

เรื่อง

ไฟล์เอกสาร

1

วาระการประชุม

เอกสาร

2

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เอกสาร

3

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ


เอกสาร

4

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เอกสาร

5

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต

เอกสาร

6

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

เอกสาร

7

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล

เอกสาร

8

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ

เอกสาร

9

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

เอกสาร

10

ไฟล์นำเสนอผลการตรวจราชการประเด็นนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 1-12

เอกสาร

13

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เอกสาร

14

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เอกสาร

15

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เอกสาร

16

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต

เอกสาร

17

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

เอกสาร

18

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล

เอกสาร

19

รายงานผลการตรวจราชการประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ

เอกสาร

20

ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 รอบ 1

เอกสาร

21

เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 รอบ 1

เอกสาร

พัฒนาระบบโดย กองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1