วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของกองแผนงานและวิชาการ

เป็นศูนย์กลางด้านแผนและองค์ความรู้ของ อย.

พันธกิจ (Mission) ของกองแผนงานและวิชาการ

 • 1) จัดทำและประสานแผนงานแผนปฏิบัติการของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  เป็นไปตามเป้าหมายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงรวมทั้งเร่งรัด
  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
 • 2) จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงาน
  ในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน
 • 3) ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ
  และความร่วมมือทางด้านการแพทย์รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับ
 • 4) พัฒนาระบบติดตามอุบัติการณ์และผลที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • 5) พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศและเป็นแกนกลาง
  ร่วมดำเนินการกับองค์การระหว่างประเทศ
 • 6) เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
 • 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หรือที่ได้รับมอบหมาย