หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1) วิจัยและพัฒนานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • 2) จัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
  และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเร่งรัดกำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
  การดำเนินงานของสำนักงาน
 • 3) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • 4) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนเป็นศูนย์การเฝ้าระวังความปลอดภัย
  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ
 • 5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คลังข้อมูลความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
  และเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
  และบริการประชาขนและผู้เกี่ยวข้อง
 • 6) จัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
  และนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 7) เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลข่าวสารของราชการ
 • 8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หรือที่ได้รับมอบหมาย