ติดต่อกองแผนงานและวิชาการ

ติดต่อกองแผนงานและวิชาการ

กลุ่มนโยบายและแผน

0-2590-7291 , โทรสาร 0-2591-8457

กลุ่มติดตามและประเมินผล

0-2590-7285 , โทรสาร 0-2591-8457

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0-2590-7261 , โทรสาร 0-2590-7253

กลุ่มวิจัยและจัดการความรู้

0-2590-7263 , โทรสาร 0-2590-7266

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

0-2590-7286 , โทรสาร 0-2591-8475

ศูนย์พัฒนาโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

0-2590-7289 , โทรสาร 0-2590-7287

ฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2590-7293 , 0-2590-7233 , โทรสาร 0-2591-8457

ศูนย์วิทยบริการและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

0-2590-7256 , โทรสาร 0-2590-7256