Loading...

บริหารงานทั่วไป (หนังสือเวียน)

เรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 46 ปี อย.
การคัดเลือกสตรีบุคคล และหน่วยงานดีเด่น
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
แจ้งเปิดตรวจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
วันย้ายระบบ Cloud Computer จาก G-Cloud ไปยัง GDCC
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit
ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทยผ่าน Web A[[lication
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
มอบหมาบเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารฯ
รับสมัครของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
แจ้งแนวทางการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ อย. เรื่อง เพิ่มเติมคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์สำหรับการผลิตอาหาร
แนวทางการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N 95 แบบ non-medical
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
แจ้งกำหนดวันเข้าตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดอุณหภูมิร่างการ อินฟาเรด
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณ
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรค โควิด-19
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
แจ้งแนวทางการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
องค์การอนามัยโลก แจ้งการทำงานที่บ้านตั้งแต่ 23 มี.ค 63 และยังคงเปิดให้บริการเวลาปกติ
การติดต่อราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)
การติดต่อราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ "อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
การติดต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)
(กฟผ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA HORI ASIA 2020
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พักฯ
ของดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
ขอแจ้งเวียนประกาศ อย. 3 ฉบับ
คำสั่ง สธ ที่ 360/2563 เรื่อง แต้งตั้งคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
ใบสมัครงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์แพร่ระบาด (COVID-19)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นฯ
แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82 และ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองฯ รุ่นที่ 24 (ปปร.24)
การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา)
แนวทางการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
ขอเชิญร่วมบริจากขวดน้ำพลาสติก และฝาขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว
แจ้งงดจัดพิธีรดน้ำขอพร ในวันสงกรานต์ ปี 2563
การขอใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย อินฟาเรด
หลักเกณฑ์สำหรับบุคคลใน อย. ปฏิบัติงานภายในที่พัก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (เครื่องสำอาง)
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอาสาทำหน้ากากอนามัย
มาตรการสำหรับบุคลากร อย. ในการเดินทางไปกลับประเทศที่มีรายงานการระบาด COVID-19
แจ้งเวียน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12
สำนักงาน ก.พ. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ไอร์แลนด์ ประจำปี 2563
แจ้งเวียน การจ้างออกแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศ
แจ้งเวียน การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กำหนดกำหนดขอบเขตของงานฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
แจ้งเวียน ขอเชิญเข้าร่วโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ก.พ. จัดสรรทุนรัฐบาล ฝึกอบรมข้าราชการประเภทบริหาร ข้าราชการชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ประกาศ อย. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงานขับรถยนต์
การขออนุมัติหลักการในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขฯ
การทำบุญตกบาตรขอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอเรียนเชิญร่วมการออกร้านงานกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของกรพทรวงสาธารณสุข ปี 2562
แผนการจัดประชุมและกำหนดการจัดส่งเอกสารขอนุมัติใช้เงินกองทุนฯ
อนุมัติหลักการในการจัดหาครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ขอส่งสำเนาหนังสือวัดบัวโรย ที่ พิเศษ/2562
องค์การอนามัยโลกมีหนังสือที่ C.I.34.2019
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน การประชุมพิษวิทยา ครั้งที่ 9
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติ 9
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมการกุศล วันหัวใจโลก
วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ 7
ขอส่งจดหมายข่าว กพร.
ราชกิจจานุเบิกษา เปลี่ยนชื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
ขอเชิญร่วมเสวนาถ่ายทอดบทเรียนและงานแสดงมุทิตาจิต 2562
แจ้งเวียน หนังสือ สธ 073.01/ว38
ขอเชิญร่วมเป็นเกรียติในพิธีถวายผ้ากฐินฯ กระทรวง
ประกาศ กบข.
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562
สมัครทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญิโท ประเทศญี่ปุ่น
การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ
นำส่งประกาศ กบข.
สำนักงานรัฐมนตรี ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขฯ
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีฯ
ขอเลื่อนทำบุญตักบาตรของสำนักอาหาร
บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดฯ
แจ้งการเปิดใช้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ
โครงการฝึกอบรม
รับสมัครคัดเลือกตุลาการ
โครงการฝึกอบรม 'สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เชิญประชุมวิชาการ Ovarian Cancer : From Traditional to Personlized Medicine
ย้อนกลับ