Loading...

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่ง อย. ที่ 3/2564 มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองเลขาฯ
คำสั่ง อย. ที่ 1/2564 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองฯ
คำสั่ง อย. ที่ 2/2564 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองฯ
คำสั่ง สธ ที่ 1092/2563 เลื่อนข้าราชการ
คำสั่ง สธ ที่1104/2563 เลื่อนข้าราชการ
คำสั่ง อย. ที่269/2563 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จิระธิดา ขันเงิน)
คำสั่ง อย. ที่271/2563 เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อย. ที่230/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ภคมน พันธมนัสโสภา
คำสั่ง อย. ที่264/2563 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือน (มานพ ปิยนุสรณ์)
ประกาศ อย. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่ง สธ ที่458/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อฯ
คำสั่ง อย. ที่ 207/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหรือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเครื่องมือแพทย์
คำสั่ง อย. ที่ 211/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองควบคุมเครื่องแพทย์
คำสั่ง อย. ที่ 223/2563 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้านเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ อย. หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่
ประกาศ อย. คำชี้แจงการเฝ้าระวังผักและผลไม้อาจมีสารพิษ และระเบียบ อย. เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
ประกาศ อย. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่ง กยผ. ที่ 9/2563 ลว. 21 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการฯ
คำสั่ง กยผ. ที่ 8/2563 ลว. 21 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ฯ
คำสั่ง กยผ. ที่ 7/2563 ลว 21 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ
คำสั่ง กยผ. ที่ 6/2563 ลว 21 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลเข้าห้องระบบคอมพวเตอร์ฯ
คำสั่ง กยผ. ที่ 5/2563 ลว 21 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Webmaster กยผ.
คำสั่ง สธ ที่ 81/2563 ลว 24 ม.ค. 63 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย สธ. (เพิ่มเติม)
คำสั่ง อย. ที่ 100/2563 ลว 14 ก.พ. 63 เรื่อง การจัดจ้างผู้รับจ้าง (ลูกจ้างเหมาบริการ) ภายใน อย.
คำสั่ง สธ ที่ 98/2563 ลว 30 ม.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี สธ. เพิ่มเติม
คำสัง สธ ที่82/2563 ลว 24 ม.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วย สธ. (เพิ่มเติม)
คำสั่ง กยผ. ที่ 4/2563 ลว 14 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (พ.ต.ส.)
คำสั่ง กยผ. ที่ 3/2563 ลว 14 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
คำสั่ง กยผ. ที่ 2/2563 ลว 4 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า
คำสั่ง กยผ. ที่ 1/2563 ลว 4 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและมอบอำนาจปฏิบัติแทน ผอ. กยผ.
คำสั่ง อย. ที่ 91/2563 ลว 12 ก.พ. 63 เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจและมอบหมายของเลขาฯ อย.
คำสั่ง อย. ที่ 92/2563 ลว 11 ก.พ. 63 เรื่อง ให้โอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง อย. ที่ 86/2563 ลว 7 ก.พ. 63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ผอ. กยผ.
คำสั่ง สธ ที่ 69/2563 ลว 23 ม.ค. 63 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง ที่ 63/2563 ลว 22 ม.ค. 63 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรี สธ.
คำสั่ง อย. ที่ 602/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่ง อย. เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ ศรป.
คำสั่ง อย. เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่นเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
คำสั่ง อย. เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ กอง ช.
คำสั่ง อย. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา อย.
คำสั่ง อย. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนเลขานุการกรม
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1379/2562
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1127/2562 ลว 11 ตุลาคม 2562
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 962/2562
ย้อนกลับ